यस्तो छ आज फागुन ९ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन ९ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आज फागुन ८ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन ८ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आज फागुन ७ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन ७ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आज फागुन ६ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन ६ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आज फागुन ५ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन ५ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आज फागुन ४ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन ४ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आज फागुन २ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन २ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आज फागुन १ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन १ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आज माघ २९ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज माघ २९ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आज माघ २८ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज माघ २८ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…